20 april 2024

Beleidsplan 2020 – 2025

Christelijk Mannenkoor Zelhem.

Inleiding.

In de  afgelopen beleids-periode (2015-2020 ) heeft Susanna Veerman in juni 2016 de artistieke leiding van het koor op zich genomen . Yvonne Beeftink is nog steeds de vaste pianiste van het koor en vervult daarnaast de taal van repetitor.

Anno 2020 is er nog steeds een zekere mate van onzekerheid over de huisvesting voor het koor op langere termijn, omdat de toekomstplannen van de eigenaar van theaterzaal De Brink – onze repetitieruimte – niet geheel duidelijk zijn. Vanzelfsprekend hopen we nog jaren van deze  ruimte gebruik  te kunnen maken.

Daarnaast hebben we in 2020 te maken gekregen met het CORONA virus. Sinds maart 2020 liggen daarom de repetities en optredens stil. Op het moment van schrijven van dit beleidsplan is nog niet duidelijk wanneer en in welke vorm wij de repetities kunnen hervatten. Gelukkig heeft het virus geen vat gekregen op onze leden, doch de impact is groot en de wekelijkse repetitie avond word enorm gemist.

In 2019 hebben we met een groot aantal leden een concertreis naar Moskou mogen maken. ook hebben we in 2019 ons 70-jarig bestaan gevierd, met een prachtig concert in een bomvolle Catherinakerk in Doetinchem. Met ingang van januari 2020 is het “Kleinkoor” opgeheven en daarvoor in de plaats wordt er bij een verzoek om met een kleinere bezetting op te treden een projectkoor gevormd. Het projectkoor heeft een wisselende samenstelling.

Een aantal punten uit het vorige beleidsplan, zoals kwaliteitsverbetering en repertoirevernieuwing, hebben de nodige aandacht gehad, maar hebben ook de nodige spanningen met zich meegebracht. het is daarom van het grootste belang om in de komende periode een goede balans te vinden tussen zangkwaliteit, prestatiedruk, repertoire keuze en het aantal optredens in een jaar, dit om de goede sfeer binnen het koor te kunnen waarborgen.

Bestuurlijke organisatie.

Leden:

Op 1 januari 2020 bestaat het koor uit 50 leden, met een gemiddelde leeftijd van ruim 73 jaar. het jongste lid is 58 jaar en het oudste lid 93 jaar.

Doelstelling: We zullen er naar streven om bij ieder optreden aan ledenwerving te doen.

Bestuur:

Het bestuur bestaat , na de ALV van 20-02-2020 uit acht personen. Gelet op de  kwetsbaarheid bij de spilfunctie is uitbreiding naar 9 personen gewenst.

Doelstelling: We streven er naar, zo spoedig mogelijk in de vacature voor 2e penningmeester te voorzien.

Financiën:

We zijn financieel een gezonde vereniging. De sponsorcommissie is er in geslaagd het aantal sponsoren en donateurs te handhaven. Ook de eieren – en geraniummarkt hebben de afgelopen jaren een mooi resultaat opgeleverd. Hierdoor was het de afgelopen jaren niet nodig , de contributie te verhogen.

Doelstelling: Streven naar het in stand houden van de acties en het op peil houden van de huidige sponsor- en donateursopbrengsten.

K.C.Z.B.

De contacten met de KCZB zijn beperkt. Het benutten van de mogelijkheden die de KCZB heeft te bieden, verdient voortdurend aandacht. De afgelopen periode is contact geweest over ledenwerving / verjonging van het koor. Dit heeft mede geleid tot de aanschaf van “Casual” kleding die het koor een frisse en jongere uitstraling geeft.

Doelstelling: Optimaal gebruik blijven maken van de door K.C.Z.B. aangeboden mogelijkheden.

Communicatie.

De communicatie behoeft voortdurend aandacht. Grotendeels verloopt deze nu via e-mail  en de website. De mogelijkheden die geboden wordt voor  “Thuisstudie” loopt ook geheel via de website. Diegenen die geen computer hebben of geen toegang tot internet, worden nog op de ouderwetse manier per post of telefoon van informatie voorzien. Informatie die niet op de repetitie avond gedeeld kan worden, wordt per mail gecommuniceerd.

Doelstelling: Het actueel houden van de website is van groot belang en vraagt voortdurend aandacht

Koor.

Koorsamenstelling.

We hebben op dit moment een prachtig koor met een groot saamhorigheidsgevoel, dat zich qua niveau uitstekend kan meten met mannenkoren in de omgeving. Dit ondanks de toegenomen gemiddelde leeftijd.

Doelstelling:  De verhouding tussen de verschillende stemgroepen is wat in onbalans geraakt en vraagt om  interne herverdeling

Koorscholing.

Naast de wekelijkse repetities en thuisstudie mogelijkheid via Capella, organiseren wij jaarlijks een koorscholingsdag. Tijdens de koorscholingsdag kan geoefend worden per stemgroep maar ook gezamenlijk. Koorleden die extra begeleiding willen kunnen zich in verbinding stellen met het bestuur. Wanneer nodig kan er extra repetitie besteed worden aan specifieke oefeningen.

Doelstelling: Jaarlijks organiseren van een koorscholingsdag. Dit is goed voor het zangniveau en de teambuilding.

Het optimaal benutten van de thuisstudie faciliteit.

Nieuwe leden.

Gelet op de terugloop van het aantal leden zal de ledenwerving voortdurend onze aandacht moeten hebben. Persoonlijke benadering blijkt de beste resultaten te geven. Ook is het belangrijk om bij ieder optreden de bezoekers aan te spreken en een passende flyer aan te bieden.

Artistieke Leiding.

De artistieken leiding berust bij de dirigent. Zij kan, voor zover nodig beschikken over ondersteuning door de pianiste / repetitor en eventueel een zangpedagoge.

Doelstelling: Jaarlijks vindt er een voortgangsgesprek plaats met de dirigent, waar de leiding van het koor, de inzet van de pianiste / repetitor en zangpedagoge, alsmede de repertoirekeuze aan de orde komt. Tevens vindt er jaarlijks een evaluatiegesprek plaats met de pianiste / repetitor.

Repetitie-avond.

De vaste repetitieavond is donderdagavond. Aanvangstijd van de repetitie is 19.45uur. De repetitie avond wordt geopend door de voorzitter. In verband met de gemiddelde leeftijd van het koor, blijven we bij het oefenen / repeteren door de aparte stemgroepen, zitten. Bij het gezamenlijk oefenen, gaan we zoveel als mogelijk staan.

Doelstelling: Het streven is om op tijd te beginnen met de repetities.

Repertoire.

De muziekcommissie bepaalt samen met de dirigent de repertoire keuze. Het repertoire keuze moet uitdagend en tot op zekere hoogte ambitieus zijn met een afwisseling tussen makkelijke en moeilijke nummers. De afgelopen tijd heeft het klassieke – en anderstalige repertoire de overhand gehad. De Nederlandstalige muziek is daardoor wat ondergesneeuwd. De uitdrukkelijke wens is 33% klassiek, 33% geestelijk en 33% populair, waarbij er naar word gestreefd, dat van het geestelijk en het populaire genre minstens de helft Nederlandstalig is.  De lede hebben de mogelijkheid om met repertoire voorstellen te komen. Deze voorstellen worden binnen de muziekcommissie besproken en er vind een terugkoppeling plaats naar de indiener van het voorstel.

Doelstelling: Een gevarieerd repertoire met meer plaats voor Nederlandstalige geestelijk en populaire nummers. De leden meer betrekken bij de repertoirekeuze. Onderbouwde terugkoppeling naar de indiener repertoire voorstel. Op het prikbord komt een formulier te hangen die als format dient voor het in dienen van een repertoire voorstel.

Concerten / optredens. 

In verband met de leeftijd van de koorleden zal er in toenemende mate rekening moeten worden gehouden met het aantal optreden per jaar. Voor bepaalde optredens kan de vorming van een projectkoor een oplossing zijn. ook de mogelijkheid om niet perse aan elk optreden te hoeven deelnemen kan, vooral voor de oudere zangers een oplossing zijn.

Doelstelling:  Maximaal 12 concerten / optreden per jaar (exclusief medewerking aan rouw – of trouwdiensten van leden / donateurs / sponsors). Indien mogelijk in de planning ruimte laten voor aanvragen die in het lopende jaar binnenkomen.  In de planning ruimte creëren door jaarlijks terugkerende optredens bijvoorbeeld een jaar over te slaan. Aanvragen voor optredens vroegtijdig communiceren en tevoren overleggen over wel of niet deelnemen en in welke samenstelling.

Samenvatting.

Wij willen leden van het Zelhems Mannenkoor zijn die met heel veel plezier samen zingen en die, goede prestaties willen leveren, waarbij de prestatiedruk niet ten koste mag gaan van een goede onderlinge verstandhouding en een gezellige sfeer. De leden mogen van het bestuur verwachten dat zij zich positief inzet voor de belangen van het koor en haar leden. Ook mogen zij rekenen op een regelmatig positief en constructief overleg van het bestuur met de dirigent en de pianiste / repetitor over de belangen van het koor en haar leden. Het bestuur mag verwachten van de leden dat zij zich, bij meningsverschillen of problemen, direct in open communicatie richten tot de bestuursleden en zich niet verschuilen achter “Ik heb gehoord dat “of verhalen in de wandelgangen. Dit vergt bij voortduring een positieve houding van bestuur, leden en artistieke leiding.

Besproken in de bestuursvergadering van 24-08-2020

Bestuurlijk akkoord op de bestuursvergadering van 28-09-2020.

Vastgesteld op de ALV van  …… – …… – 2021

G. Wesselink                                    C. Lubbers

(voorzitter)                                      (secretaris)